Bộ Câu hỏi tìm hiểu TM Mác-cô - Chủ đề: ĐỊA DANH (Từ câu 11-22)

 • 20/04/2024
 • Bộ Câu hỏi tìm hiểu TM Mác-cô - Chủ đề: ĐỊA DANH (Từ câu 11-22)

  ĐÁP ÁN CÂU HỎI VỀ ĐỊA DANH

  (Từ câu 01 – 10)

  Câu 1: Sông Gio-đan. (x. Mc 1,9)

  Câu 2: Hoang địa. (x. Mc 1,12-13)

  Câu 3: Người đến miền Ga-li-lê. (x. Mc 1,14)

  Câu 4: Đức Giê-su và các môn đệ đi vào thành Ca-phác-na-um. (x. Mc 1,21)

  Câu 5: Đức Giê-su đi đến nhà của hai ông Si-môn và An-rê. (x. Mc 1,29)

  Câu 6: Thành Ca-phác-na-um. (x. Mc 2,1-12)

  Câu 7: Trong hội đường. (x. Mc 3,1-6)

  Câu 8: Trong khi gieo, có hạt rơi xuống vệ đường; Có hạt rơi trên sỏi đá; Có hạt rơi vào bụi gai, Có những hạt lại rơi nhằm đất tốt. (x. Mc 4,3-9)

  Câu 9: Đức Giê-su đang ở Na-da-rét là quê hương của Người. (x. Mc 6,4)

  Câu 10: Bà là người Hy-lạp, gốc Phê-ni-xi thuộc xứ Xy-ri. (x. Mc 7,26)

  II – BỘ CÂU HỎI VỀ ĐỊA DANH

  (Từ câu 11 – 22)

  Câu 11: Phép lạ Đức Giê-su chữa cho con gái của một người phụ nữ người Hy-lạp, gốc Phê-ni-xi thuộc xứ Xy-ri diễn ra ở đâu?

  Câu 12: Phép lạ Đức Giê-su chữa cho một người vừa điếc lại vừa ngọng diễn ra ở đâu?

  Câu 13: Sau khi làm cho bánh hóa nhiều lần thứ hai, Đức Giê-su và các môn đệ đã đến đâu?

  Câu 14: Phép lạ Đức Giê-su chữa cho một người mù diễn ra ở đâu?

  Câu 15: Ông Phê-rô đã tuyên xưng đức tin ở đâu?

  Câu 16: Biển hồ Ga-li-lê còn có tên gọi khác là gì?

  Câu 17: Phép lạ Đức Giê-su chữa cho một người mù được diễn ra ở đâu?

  Câu 18: Đây là nơi Đức Giê-su đã sai hai môn đệ tới để mượn một con lừa con về cho Ngài?

  Câu 19: Trong lần Đức Giê-su vào Giê-ru-sa-lem với tư cách là Đấng Mê-si-a, sau khi đã vào thành, Ngài đi đâu?

  Câu 20: Sau Bữa Tiệc ly, khi đã hát Thánh vịnh xong, Đức Giê-su và các môn đệ đã đi đâu?

  Câu 21: Đức Giê-su nói với các môn đệ, sau khi trỗi dậy, Ngài sẽ đến nơi này trước họ. Đó là nơi nào?

  Câu 22: Khi Đức Giê-su cùng các môn đệ của Người lánh về phía Biển Hồ, dân chúng đã từ những miền nào kéo đến với Người?

  (Còn tiếp)

  BAN GIÁO LÝ ĐỨC TIN

  Bài viết liên quan