01 - Đề thi Học kỳ I - Ngành Ấu Nhi cấp 1 - Mã số: HK1-AN101

01 - Đề thi Học kỳ I - Ngành Ấu Nhi cấp 1 - Mã số: HK1-AN101

Ban Giáo lý Đức tin GPTB hân hạnh giới thiệu tới quý Huynh trưởng, Giáo lý viên, quý phụ huynh và các em TNTT Bộ Đề Thi Học kỳ I. Với ước mong thống nhất Chương trình học và thi trong toàn giáo phận. Mỗi Ngành học sẽ có 5 đề khác nhau, để Giáo lý viên tùy nghi lựa chọn. Bộ đề cũng nhằm để các em TNTT tham khảo và tự kiểm tra kiến thức của mình trước, hầu đạt kết quả cao trong kỳ thi. Đề thi được chúng ...

213
02 - Đề thi Học kỳ I - Ngành Ấu Nhi cấp 1 - Mã số: HK1-AN102

02 - Đề thi Học kỳ I - Ngành Ấu Nhi cấp 1 - Mã số: HK1-AN102

Ban Giáo lý Đức tin GPTB hân hạnh giới thiệu tới quý Huynh trưởng, Giáo lý viên, quý phụ huynh và các em TNTT Bộ Đề Thi Học kỳ I. Với ước mong thống nhất Chương trình học và thi trong toàn giáo phận. Mỗi Ngành học sẽ có 5 đề khác nhau, để Giáo lý viên tùy nghi lựa chọn. Bộ đề cũng nhằm để các em TNTT tham khảo và tự kiểm tra kiến thức của mình trước, hầu đạt kết quả cao trong kỳ thi. Đề thi được chúng ...

161
03 - Đề thi Học kỳ I - Ngành Ấu Nhi cấp 1 - Mã số: HK1-AN103

03 - Đề thi Học kỳ I - Ngành Ấu Nhi cấp 1 - Mã số: HK1-AN103

Ban Giáo lý Đức tin GPTB hân hạnh giới thiệu tới quý Huynh trưởng, Giáo lý viên, quý phụ huynh và các em TNTT Bộ Đề Thi Học kỳ I. Với ước mong thống nhất Chương trình học và thi trong toàn giáo phận. Mỗi Ngành học sẽ có 5 đề khác nhau, để Giáo lý viên tùy nghi lựa chọn. Bộ đề cũng nhằm để các em TNTT tham khảo và tự kiểm tra kiến thức của mình trước, hầu đạt kết quả cao trong kỳ thi. Đề thi được chúng ...

97
04 - Đề thi Học kỳ I - Ngành Ấu Nhi cấp 1 - Mã số: HK1-AN104

04 - Đề thi Học kỳ I - Ngành Ấu Nhi cấp 1 - Mã số: HK1-AN104

Ban Giáo lý Đức tin GPTB hân hạnh giới thiệu tới quý Huynh trưởng, Giáo lý viên, quý phụ huynh và các em TNTT Bộ Đề Thi Học kỳ I. Với ước mong thống nhất Chương trình học và thi trong toàn giáo phận. Mỗi Ngành học sẽ có 5 đề khác nhau, để Giáo lý viên tùy nghi lựa chọn. Bộ đề cũng nhằm để các em TNTT tham khảo và tự kiểm tra kiến thức của mình trước, hầu đạt kết quả cao trong kỳ thi. Đề thi được chúng ...

87
05 - Đề thi Học kỳ I - Ngành Ấu Nhi cấp 1 - Mã số: HK1-AN105

05 - Đề thi Học kỳ I - Ngành Ấu Nhi cấp 1 - Mã số: HK1-AN105

Ban Giáo lý Đức tin GPTB hân hạnh giới thiệu tới quý Huynh trưởng, Giáo lý viên, quý phụ huynh và các em TNTT Bộ Đề Thi Học kỳ I. Với ước mong thống nhất Chương trình học và thi trong toàn giáo phận. Mỗi Ngành học sẽ có 5 đề khác nhau, để Giáo lý viên tùy nghi lựa chọn. Bộ đề cũng nhằm để các em TNTT tham khảo và tự kiểm tra kiến thức của mình trước, hầu đạt kết quả cao trong kỳ thi. Đề thi được chúng ...

111
06 - Đề thi Học kỳ I - Ngành Ấu Nhi cấp 2 - Mã số: HK1-AN201

06 - Đề thi Học kỳ I - Ngành Ấu Nhi cấp 2 - Mã số: HK1-AN201

Ban Giáo lý Đức tin GPTB hân hạnh giới thiệu tới quý Huynh trưởng, Giáo lý viên, quý phụ huynh và các em TNTT Bộ Đề Thi Học kỳ I. Với ước mong thống nhất Chương trình học và thi trong toàn giáo phận. Mỗi Ngành học sẽ có 5 đề khác nhau, để Giáo lý viên tùy nghi lựa chọn. Bộ đề cũng nhằm để các em TNTT tham khảo và tự kiểm tra kiến thức của mình trước, hầu đạt kết quả cao trong kỳ thi. Đề thi được chúng ...

101
07 - Đề thi Học kỳ I - Ngành Ấu Nhi cấp 2 - Mã số: HK1-AN202

07 - Đề thi Học kỳ I - Ngành Ấu Nhi cấp 2 - Mã số: HK1-AN202

Ban Giáo lý Đức tin GPTB hân hạnh giới thiệu tới quý Huynh trưởng, Giáo lý viên, quý phụ huynh và các em TNTT Bộ Đề Thi Học kỳ I. Với ước mong thống nhất Chương trình học và thi trong toàn giáo phận. Mỗi Ngành học sẽ có 5 đề khác nhau, để Giáo lý viên tùy nghi lựa chọn. Bộ đề cũng nhằm để các em TNTT tham khảo và tự kiểm tra kiến thức của mình trước, hầu đạt kết quả cao trong kỳ thi. Đề thi được chúng ...

114
08 - Đề thi Học kỳ I - Ngành Ấu Nhi cấp 2 - Mã số: HK1-AN203

08 - Đề thi Học kỳ I - Ngành Ấu Nhi cấp 2 - Mã số: HK1-AN203

Ban Giáo lý Đức tin GPTB hân hạnh giới thiệu tới quý Huynh trưởng, Giáo lý viên, quý phụ huynh và các em TNTT Bộ Đề Thi Học kỳ I. Với ước mong thống nhất Chương trình học và thi trong toàn giáo phận. Mỗi Ngành học sẽ có 5 đề khác nhau, để Giáo lý viên tùy nghi lựa chọn. Bộ đề cũng nhằm để các em TNTT tham khảo và tự kiểm tra kiến thức của mình trước, hầu đạt kết quả cao trong kỳ thi. Đề thi được chúng ...

104
09 - Đề thi Học kỳ I - Ngành Ấu Nhi cấp 2 - Mã số: HK1-AN204

09 - Đề thi Học kỳ I - Ngành Ấu Nhi cấp 2 - Mã số: HK1-AN204

Ban Giáo lý Đức tin GPTB hân hạnh giới thiệu tới quý Huynh trưởng, Giáo lý viên, quý phụ huynh và các em TNTT Bộ Đề Thi Học kỳ I. Với ước mong thống nhất Chương trình học và thi trong toàn giáo phận. Mỗi Ngành học sẽ có 5 đề khác nhau, để Giáo lý viên tùy nghi lựa chọn. Bộ đề cũng nhằm để các em TNTT tham khảo và tự kiểm tra kiến thức của mình trước, hầu đạt kết quả cao trong kỳ thi. Đề thi được chúng ...

82
10 - Đề thi Học kỳ I - Ngành Ấu Nhi cấp 2 - Mã số: HK1-AN205

10 - Đề thi Học kỳ I - Ngành Ấu Nhi cấp 2 - Mã số: HK1-AN205

Ban Giáo lý Đức tin GPTB hân hạnh giới thiệu tới quý Huynh trưởng, Giáo lý viên, quý phụ huynh và các em TNTT Bộ Đề Thi Học kỳ I. Với ước mong thống nhất Chương trình học và thi trong toàn giáo phận. Mỗi Ngành học sẽ có 5 đề khác nhau, để Giáo lý viên tùy nghi lựa chọn. Bộ đề cũng nhằm để các em TNTT tham khảo và tự kiểm tra kiến thức của mình trước, hầu đạt kết quả cao trong kỳ thi. Đề thi được chúng ...

76
11 - Đề thi Học kỳ I - Ngành Ấu Nhi cấp 3 - Mã số: HK1-AN301

11 - Đề thi Học kỳ I - Ngành Ấu Nhi cấp 3 - Mã số: HK1-AN301

Ban Giáo lý Đức tin GPTB hân hạnh giới thiệu tới quý Huynh trưởng, Giáo lý viên, quý phụ huynh và các em TNTT Bộ Đề Thi Học kỳ I. Với ước mong thống nhất Chương trình học và thi trong toàn giáo phận. Mỗi Ngành học sẽ có 5 đề khác nhau, để Giáo lý viên tùy nghi lựa chọn. Bộ đề cũng nhằm để các em TNTT tham khảo và tự kiểm tra kiến thức của mình trước, hầu đạt kết quả cao trong kỳ thi. Đề thi được chúng ...

95
12 - Đề thi Học kỳ I - Ngành Ấu Nhi cấp 3 - Mã số: HK1-AN302

12 - Đề thi Học kỳ I - Ngành Ấu Nhi cấp 3 - Mã số: HK1-AN302

Ban Giáo lý Đức tin GPTB hân hạnh giới thiệu tới quý Huynh trưởng, Giáo lý viên, quý phụ huynh và các em TNTT Bộ Đề Thi Học kỳ I. Với ước mong thống nhất Chương trình học và thi trong toàn giáo phận. Mỗi Ngành học sẽ có 5 đề khác nhau, để Giáo lý viên tùy nghi lựa chọn. Bộ đề cũng nhằm để các em TNTT tham khảo và tự kiểm tra kiến thức của mình trước, hầu đạt kết quả cao trong kỳ thi. Đề thi được chúng ...

87

LIÊN KẾT