Thứ Tư tuần 1 mùa Chay (Lc 11,29-32)

Thứ Tư tuần 1 mùa Chay (Lc 11,29-32)

“Dân thành Ninivê cũng sẽ đứng lên tố cáo và lên án dòng giống này, vì họ đã sám hối theo lời Giona giảng”. (Lc 11,32)

158
Thứ Ba tuần 1 mùa Chay (Mt 6,7-15)

Thứ Ba tuần 1 mùa Chay (Mt 6,7-15)

“Cha các con biết rõ điều các con cần, ngay cả trước khi các con xin”. (Mt 6,8)

261
Thứ Hai tuần 1 mùa Chay - Bái ái (Mt 25,31-46)

Thứ Hai tuần 1 mùa Chay - Bái ái (Mt 25,31-46)

Khi Con Người đến trong vinh quang của Người, có tất cả các thiên sứ theo hầu, bấy giờ Người sẽ ngự lên ngai vinh hiển của Người. (Mt 25,31)

291
Thứ Bảy sau Lễ Tro (Lc 5,27-32)

Thứ Bảy sau Lễ Tro (Lc 5,27-32)

“Ta đến không phải để kêu mời người công chính, nhưng để gọi kẻ tội lỗi ăn năn hối cải”. (Lc 5,32)

393
Thứ Sáu sau Lễ Tro (Mt 9,14-15)

Thứ Sáu sau Lễ Tro (Mt 9,14-15)

“Sẽ có ngày tân lang ra đi, bấy giờ họ mới giữ chay”. (Mt 9,15)

513
Thứ Năm sau Lễ Tro (Lc 9,22-25)

Thứ Năm sau Lễ Tro (Lc 9,22-25)

“Con Người phải đau khổ nhiều, bị khai trừ và giết chết, nhưng ngày thứ ba Người sẽ sống lại”. (Lc 9,22)

610
Thứ Tư Lễ Tro - Giữ chay và kiêng thịt (Mt 6,1-6.16-18)

Thứ Tư Lễ Tro - Giữ chay và kiêng thịt (Mt 6,1-6.16-18)

Cha của anh, Đấng thấu suốt những gì kín đáo, sẽ trả lại cho anh.

65
Thứ Ba tuần 6 Thường niên năm II (Mc 8,14-21)

Thứ Ba tuần 6 Thường niên năm II (Mc 8,14-21)

“Người răn bảo các ông: ‘Anh em phải coi chừng, phải đề phòng men Pha-ri-sêu và men Hê-rô-đê!’”. (Mc 8,15)

620
Mùng 3 Tết: Thánh hóa việc làm (Mt 25,14-30)

Mùng 3 Tết: Thánh hóa việc làm (Mt 25,14-30)

Ông đã giao cho tôi năm yến, tôi đã gây lời được năm yến khác đây.

788
Mùng 1 Tết: Cầu bình an trong năm mới (Mt 6,25-34)

Mùng 1 Tết: Cầu bình an trong năm mới (Mt 6,25-34)

Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó, vì Nước Trời là của họ.

49

LIÊN KẾT