• Tham gia là một ơn gọi?
    1122
  • Tham gia là một ơn gọi?

    Tham gia vào giáo xứ không chỉ là trách nhiệm hay bổn phận, nhưng còn là một ơn gọi... Nhất là trên con đường hiệp hành tham gia, nếu ý thức đây là một ơn gọi, có thể giúp chúng ta tham gia tích cực h ...