• Học hỏi Tin Mừng theo Thánh Mác-cô: Bài 01 - Dẫn Nhập
    2013
  • Học hỏi Tin Mừng theo Thánh Mác-cô: Bài 01 - Dẫn Nhập

    Mác-cô viết Tin Mừng nhằm đáp ứng các nhu cầu mục vụ của cộng đoàn đang phải đương đầu với những khó khăn cả về mặt giáo lý lẫn thực hành sống đạo. Đồng thời, tác giả khuyến khích họ sống trung thành với ...