Lm. Giuse Đỗ Trọng Huy

Linh mục: Giuse Đỗ Trọng Huy

Ngày sinh: 20/6/1971

Nơi sinh: Hồng Giang, Đông Hưng, Thái Bình                         

Ngày chịu chức: 29/11/2005

Mã thẻ số: 032005

Vptgm: 02273831361