Lm. Gioan Baotixita Đoàn Viết Hưởng

Linh mục: Gioan Baotixita Đoàn Viết Hưởng

Ngày sinh: 25/01/1986

Nơi sinh: Thụy Liên, Thái Thụy, Thái Bình

Ngày chịu chức: 08/12/2020

Mã thẻ số: 082020

Vptgm: 02273831361