Lm. Vinhsơn Vũ Văn Hướng

Linh mục: Vinhsơn Vũ Văn Hướng

Ngày sinh: 12/9/1959

Nơi sinh: Trung An, Vũ Thư, Thái Bình

Ngày chịu chức: 04/12/2001

Mã thẻ số: 022001

Vptgm: 02273831361