Lm. Giuse Nguyễn Đình Huynh

Linh mục: Giuse Nguyễn Đình Huynh

Ngày sinh: 09/01/1979

Nơi sinh: Thụy Quỳnh, Thái Thụy, Thái Bình

Ngày chịu chức: 08/12/2016

Mã thẻ số: 212016

Vptgm: 02273831361